Приватне акціонерне товариство "ЮК "Правозахист Інвест"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  12.03.2016р. зміна 10%


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Директор

 

 

 

Номеровська Анастасiя Миколаївна

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

 

М.П.

 

10.03.2016

(дата)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30

4. Код за ЄДРПОУ

35985756

5. Міжміський код та телефон, факс

(056)3739787 (056)3739787

6. Електронна поштова адреса

pravozahust@academy.in.ua

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

10.03.2016

 

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

№48 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

12.03.2016

 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

pravozahist_inv.proemitent.info

в мережі Інтернет

12.03.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п

Дата обліку (за наявності)

Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі або акціонером

Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення "фізична особа"

Код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів

Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)

Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)

1

2

3

4

5

6

7

1

31.12.2015

09.03.2016

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий Актив"

37213045

17.3036

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв (станом на 31.12.2015р.). Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондовий Актив» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 37213045) становив 17,3036% голосуючих акцiй (17,3036% вiд загальої кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника акцiй ТОВ «Фондовий Актив» становить 0% голосуючих акцiй (0% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.

2

31.12.2015

09.03.2016

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Центральний Брокер"

34560611

28.7213

0

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв (станом на 31.12.2015р.). Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центральний Брокер» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560611) становив 28,7213% голосуючих акцiй (28,7213% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника акцiй ТОВ «Центральний Брокер» складає 0% голосуючих акцiй (0% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.

3

31.12.2015

09.03.2016

Публiчне акцiонерне товариство "Хiммет"

33473408

19.1274

12.00

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв (станом на 31.12.2015р.). Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Хiммет» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Комсомольська, буд. 40-Б, блок 1, код ЄДРПОУ 33473408) становив 19,1274% голосуючих акцiй (19,1274% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням вiдчужених акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «Хiммет» становить 12,00% голосуючих акцiй (12,00% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.

4

31.12.2015

09.03.2016

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Бiт Продакшн"

34560779

0.2949

19.7543

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв (станом на 31.12.2015р.). Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Бiт Продакшн» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 34560779) становив 0,2949% голосуючих акцiй (0,2949% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ТОВ «Бiт Продакшн» становить 19,7543% голосуючих акцiй (19,7543% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.

5

31.12.2015

09.03.2016

Публiчне акцiонерне товариство "Конструкторське бюро "Транспортер"

33516488

0

11.8675

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв (станом на 31.12.2015р.). Пакет власника акцiй Товариства Публiчного акцiонерного товариства «Конструкторське бюро «Транспортер» (49094, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 58-А, блок 1, код ЄДРПОУ 33516488) становив 0% голосуючих акцiй (0% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ПАТ «КБ «Транспортер» становить 11,8675% голосуючих акцiй (11,8675% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.

6

31.12.2015

09.03.2016

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фондовий Трейдер"

39845530

0

17.9941

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв (станом на 31.12.2015р.). Пакет власника акцiй Товариства Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Фондовий Трейдер» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код ЄДРПОУ 39845530) становив 0% голосуючих акцiй (0% вiд загальої кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, пакет власника акцiй ТОВ «Фондовий Трейдер» становить 17,9941% голосуючих акцiй (17,9941% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.

7

31.12.2015

09.03.2016

Акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "Ф’ючерс"

39789356

0

18.5774

Зміст інформації:

Приватне акцiонерне товариство "Юридична компанiя "Правозахист Iнвест" (далi – Товариство) повiдомляє, що 09.03.2016р. вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" був отриманий реєстр власникiв (станом на 31.12.2015р.).Пакет власника акцiй Товариства Акцiонерного товариства «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Ф’ючерс» (49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 30, код за ЄДРПОУ 39789356) складав 0% голосуючих акцiй (0% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства. З урахуванням придбаних акцiй, розмiр частки АТ «ЗНВКIФ «Ф’ючерс» складає 18,5774% голосуючих акцiй (18,5774% вiд загальної кiлькостi акцiй) Товариства.

 

ProEmitent.INFO